Shintaro Koi Farm Saito harvest visit on 23 October 2015.

Shintaro Koi Farm Saito harvest visit on 23 October 2015.

Shintaro Koi Farm Saito harvest visit on 23 October 2015.
Thank you for invite us.
Mark San
Thank you for your arrangement .